Gmina  Głusk  przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zgodnie z postanowieniami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Gmina zobowiązana jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej wyznaczono wstępnie obszar rewitalizacji Gminy Głusk, który obejmuje tereny najsilniej zdegradowane jeżeli chodzi o współwystępowanie problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, a zatem tereny wymagające kompleksowej interwencji. Utworzenie obszaru rewitalizacji proponuje się na obszarze sołectw: Żabia Wola, Głuszczyzna, Prawiedniki Kolonia, Kolonia Wilczopole oraz Dominów. Do obszaru rewitalizacji włączono także działki, na których posadowione są obiekty świetlicowe w miejscowości Ćmiłów i Mętów.

Na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji łatwiej będzie pozyskać środki zewnętrzne zarówno na inwestycje samorządu, przedsiębiorców, czy organizacji pozarządowych, jak również środki na projekty społeczne dotyczące mieszkańców.

Proces wskazania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zgodnie z postanowieniami ww. wytycznych, wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Wobec powyższego zapraszamy na spotkania konsultacyjne dla mieszkańców, które odbędą się w:

  • Dominowie w dniu 22.03.2017 r. o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk, 20-388 Dominów ul. Rynek 1 – dla mieszkańców Dominowa i Kolonii Wilczopole,
  • Mętowie w dniu 23.03.2017 r. o godz. 17.00 w Remizie OSP w Mętowie , 20-388 Mętów, Mętów 165 – dla mieszkańców Głuszczyzny, Kol. Prawiedniki i Mętowa,
  • Ćmiłowie w dniu 24.03.2017 r. o godz. 17.00 w Remizie OSP w Ćmiłowie, 20-388 Ćmiłów, Ćmiłów 68 – dla mieszkańców Żabiej Woli i Ćmiłowa.

Program każdego spotkania przewiduje:

  1. Przedstawienie podstawowych informacji na temat rewitalizacji.
  2. Prezentacja wyników analizy statystycznej dla każdego sołectwa Gminy Głusk.
  3. Prezentacja fiszki pomysłu rewitalizacyjnego (mieszkańcy będą mogli zgłaszać propozycje projektów rewitalizacyjnych na terenie obszaru rewitalizacji).
  4. Warsztat wypełniania fiszek pomysłów.
  5. Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Czas trwania spotkania: około 2 godziny.

AKTUALNOŚCI

usuwamy

24 marca
2017

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Głusk   realizuje  zadanie  pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest”  dotowane na podstawie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym … Kontynuuj 

dzien-teatru.jpg

26 marca
2017

Głusk: Międzynarodowy Dzień Teatru

Mieszkanki gminy Głusk nie boją się wyzwań artystycznych. W połowie ubiegłego roku utworzyły grupę teatralną, która w swoim repertuarze ma już dwa spektakle. Najnowszy zaprezentowała w sobotę 25 marca w domu kultury w Dominowie. Było to przedstawienie zatytułowane „Być kobietą”, … Kontynuuj


centrum-w-dominowie-finisz-1.jpg

23 marca
2017

Głusk: Radni o reformie szkolnej i inwestycjach

Od 1 września gimnazja będą wygaszane, a obecne zespoły szkół w Kalinówce, Mętowie i Wilczopolu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Prawiednikach zostaną przekształcone w 8-klasowe szkoły podstawowe. Taka będzie wyglądać nowa sieć szkolna w gminie Głusk, którą po uzyskaniu opinii … Kontynuuj